مدیریت پشتیبانی
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
 

مدیریت پشتیبانی


مدیریت مرکزی و به اشتراک گذاشتن مشکلات مشتریان


تسریع پاسخگویی به مشتریان


پیگیری مشکلات مشتریان بر اساس الویت 


امکان ارتباط با مشتری و اعلام روند پشتیبانی 


مدیریت وظایف ارجاع شده به کارشناس پشتیبانی و پیگیری روند کاری کارشناسان   


ثبت گزارشات جلسات پشتیبانی و کلیه تماس های انجام شده